Categories

Byer

Allmänna avtalsvillkor

Våra avtalsvillkor är så tydliga, enkla och korta som möjligt.  Allt för att du ska läsa och verkligen förstå dem ordentligt. 2013-05-01

1. Allmänt

1.Dessa villkor ("Avtalet") reglerar förhållandet mellan kund ("Kund") och Grenseportalen, avseende annonstjänster
2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Grenseprotalen medgivande.

2. Tjänsterna

1.Innehållet i tjänsterna specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Grenseportalen webbplats. Uppdateringar av innehållet i Tjänster kan förläggas med en avgift för samtliga kunder.
2.Grenseportalen tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsterna. Detta sker via e-post, telefon och information på Grenseportalen webbplats.

3. Avtalstid och uppsägning

1. Avtalet påbörjas när bekräftelse utfärdas av Grenseportalen. Avtalet löper normalt i en 12 månaders period om ej annat är överenskommet och framgår av orderbekräftelse.

2. Uppsägning och avslut skall ske minst en månad (30 dagar) innan avtalsperioden löper ut, därefter startar en ny avtalsperiod på 12 månader

4. Avgifter

1.Betalningsvillkoret är 20 dagar netto och betalning sker via Plusgiro, Bankgiro och banköverföring.

2.Grenseportalen har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse och dröjsmålsränta. Om betalning för en ny avtalsperiod uteblir avslutas tjänsterna tidigast efter 2 veckor. Innan tjänsterna avslutas skickas påminnelse till Kund via e-post till den adress som Kund har angivit. Därefter överlämnas ärendet till inkasso till att hela avtalsperioden är reglerad.

3.Kund skall snarast meddela Grenseportalen om faktura anses felaktig. Har Kund inom 8 dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, kan Grenseportalen medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet intill dess parterna träffat en överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte träffas inom 14 dagar, kan vardera part initiera tvistelösning enligt punkt 9 nedan.

4.Avgiftsändring meddelas skriftligen eller via vår hemsida och kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Underskrider avgiftsändringen 10% behöver vi inte meddela detta innan ny avtalsperiod träder i kraft.

5.Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

5. Överlåtelser

1.Kund får överlåta Tjänsterna till annan part efter Grenseportalen medgivande. Överlåtelse och medgivande sker skriftligen och träder i kraft från det datum Grenseportalen har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

2.Grenseportalen får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt detta avtal till annat företag.

6. Grenseportalens ansvar

1.Grenseportalen utövar ingen kontroll över information som av Kund begärt att läggas upp på Grenseportalen. Grenseportalen är således inte ansvarigt för verksamheten på enskilda hemsidor eller innehållet där, eller direkta eller indirekta skador som uppkommer till följd av agerande från Kund. Grenseportalen svarar inte för Kunds eventuella ersättningsskyldighet mot tredje part. Grenseportalen ansvarar inte för dataförlust, eller annan skada som uppstått till följd av virus eller obehörigt intrång eller obehörig påverkan av Grenseportalen servrar.

2.Grenseportalen ansvarar endast för skador som Grenseportalen eller av Grenseportalen anlitad underleverantör orsakar genom vårdslöshet. Grenseportalen har ingen skadeståndsskyldighet till direkta förluster av information eller bilder som ligger på Grenseprotalen.com.

3.Grenseportalen har fullgoda system för dubbel lagring av data, så att denna kan återskapas i händelse av haveri, men Grenseportalen garanterar inte tillgången till data på Kunds hemsida och ansvarar inte för förlust av data.

7. Kunds ansvar

1.Kunden ansvarar för att Grenseportalen har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation under hela kontraktstiden. Grenseportalen ansvarar inte för problem, skador eller kostnader som uppstår på grund av att kontaktinformationen är felaktig, eller att Kund inte omgående tar del av Grenseportalen meddelanden.

2.Grenseportalen är avsett endast för information om kundens hemsida eller tjänster. Grenseportalen förbehåller sig rätten att avgöra när gränsen för olaglig eller uppenbart oförsvarlig verksamhet. Sidor eller verksamheter som tex innehåller ponografi, våldsidor, stängs ner omgående, dock är kunden tvungen att betala för hela avtalsperioden.

3.Avtalet kan sägas upp av Grenseportalen om Kund bryter mot villkoren i Avtalet. Innan uppsägning verkställs ska Grenseportalen, om det är möjligt, ge Kund skälig tid för att vidta rättelse. Om innehållet eller verksamheten på Kundens hemsida ger upphov till överbelastning eller andra säkerhetsproblem på Grenseportalen, som kan antas hota funktionen på andra Kunders hemsidor, förbehåller sig Grenseportalen rätten att omedelbart - och utan föregående varning - stänga tjänsten som orsakar problemen.

4.Kund som bryter mot detta avtal har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter och är skadeståndsskyldig mot Grenseportalen i den omfattning som gäller enligt svensk rätt.

8. Otillåten användning

1. Kunden får inte använda tjänsterna i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Information som visas på Grenseportalen eller länkas från Grenseportalen får inte innehålla:
• Information som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
• Datavirus eller annan skadlig kod;
• Barnpornografiskt, pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;

2. Grenseportalen äger rätt att omedelbart stänga av tjänsterna och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av tjänsterna strider mot punkt 8.1 ovan eller om Kunden använder tjänsterna på ett sätt som riskerar att skada Grenseprotalen.

9. Övrigt

1.Grenseportalen behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), i syfte att fullgöra parternas avtal. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om domstol eller myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Grenseportalen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Grenseportalen behandlar. Grenseportalen vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Kunden kan närsomhelst kontakta Grenseportalen Kundcenter för att få mer information om Grenseportalen personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.

2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en 2 månader på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

3.Grenseportalen har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet efter avtalsperioden.

4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.

10. Copyright

Alla bilder på www.grenseportalen.com är det copyright på, vill ni använda våra bilder måste ni kontakta oss först och invänta ett godkännande.